تخم کتان flax seed

گیاهان دارویی ویژه

به فارسی بزرک نامند و به هندی السی و تیسی و از مطلق بزر و دهن بزر مراد آن است مایل به زردی و تیرگی و املس و پهن اندک طولانی و بعضی مایل به سرخی و قسمی سیاه و نوعی سفید.

مشخصات

ترکیبات تخم کتان

از دانه های کتان در اثر فشار و بدون حرارت دادن روغنی بدست می آید که به روغن کتان ( برای اینکه با روغن برزک اشتباه نشود) نامیده می شود .

منبع جغرافیایی تخم کتان

امروزه گیاه کتان در منطقه وسیعی از اروپا و آسیا می روید .

مضرات تخم کتان

مصرف زیاد و طولانی تیره کننده بینایی، مصلح آن گشنیز
مضعف هاضمه، مصلح آن سکنجبین
مضر انثیان و مصلح آن عسل.

خواص تخم کتان

آشامیدن آن افزاینده قوای جنسی (مبهی) و منعظ است.
محلل و جالی و ملین طبع است.
ضماد آن با آب سرد جهت سردردهای ناشی از ورم (صداع ورمی) و قوبای دماغی و قروح سر مناسب است.
با بزرقطونا جهت تسکین درد مفاصل و عرق النساء و نقرس توصیه شده است.
قطور لعاب آن در چشم و مالیدن آن بر چشم دافع سرخی آن است.
لعوق آن با عسل جهت سرفه بلغمی مناسب است.
سه درم آن جهت تنقیه سینه و نضج و تحلیل ورم جگر و اعضای باطنی توصیه شده است.
بریان نموده آن قابض و جهت نفث الدم و سرفه رطب به غایت مفید است.
مداومت هر روز نیم مثقال آن جهت درد امعا و جاری کرن بول و عرق و شیر و حیض و تلیین طبع و قرحه گرده و مثانه.
مصرف یک توله تخم آن را در آب جوش داده لعاب آن مع تخم بنوشند برای شکستن سنگ گرده مجرب است.
استفاده آن با عسل جهت ورم طحال (سپرز) توصیه شده است.
مصرف آن به همراه اندک فلفل و عسل جهت تحریک باه مأیوسین مجرب دانسته اند.
حقنه به طبیخ آن جهت اخراج فضول و لذع امعا و رحم مفید است.
همچنین جلوس در طبیخ آن و دود آن مصلح حال رحم است.
ضماد آن جهت ورم صلب و قروح سر مؤثر است.
به همراه انجیر جهت کلف
با حرف بابلی و عسل جهت شقاق ناخن
با بوره و خاکستر جهت ثآلیل
با روغن کنجد جهت زخمها و رفع درد و لذع آنها
ذرور سوخته آن جهت تجفیف جراحات و تسکین درد سر و لذع آن مفید می باشد.
به دستور پر نمودن جوف زخم به خرقه کتان.

طبیعت تخم کتان

در اول گرم و خشک و با رطوبت فضلیه.

طرز استفاده تخم کتان

روغن تخم کتان بنام Flax Seed Oil نامیده می شود و می توان آن را از فروشگاههای گیاهان دارویی و یا برخی از داروخانه ها خریدری کرد که البته در یخچال نگهدری شود و باید دقت کرد که تاریخ مصرف آن نگذشته باشد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *