تخم کتان flax seed

به فارسی بزرک نامند و به هندی السی و تیسی و از مطلق بزر و دهن بزر مراد آن است مایل به زردی و تیرگی و املس و پهن اندک طولانی و بعضی مایل به سرخی و قسمی سیاه و نوعی سفید. مشخصات ترکیبات تخم کتان از دانه های کتان در اثر فشار و بدون […]

Continue Reading